Leerlingenzorg

Pestprotocol

Het pestprotocol van de Boaz-Jachinschool heeft de bedoeling om betrokkenen duidelijkheid en structuur te geven over hoe er gehandeld moet worden om pesten te voorkomen en ook als er gepest wordt. Wij willen vooral uitgaan van een preventieve aanpak van pesten. “Voorkomen is beter dan genezen”. Het pestprotocol is gebaseerd op recente literatuur en wetenschappelijk onderzoek over pesten. In de literatuuropgave zijn deze bronnen opgenomen.

Passend onderwijs

Onze school hecht veel waarde aan een goede leerlingenzorg.
In de eerste plaats is leerlingenzorg een thema dat om maatwerk vraagt. Als uw kind een bijzondere zorgbehoefte heeft, doet de school er alles aan om met u persoonlijk in gesprek te gaan en in kaart te brengen wat uw kind nodig heeft.
In onderstaand informatiedocument treft u een kort en eenvoudig overzicht aan hoe de leerlingenzorg op onze school is ingericht. De leerlingenzorg kent drie fasen van verdieping die in dit document zichtbaar zijn gemaakt. Allereerst is er reguliere zorg (in de groep). Als deze zorg onvoldoende blijkt, kan de leerkracht hulp inroepen van de intern begeleider en eventueel externe partners. Leerlingenzorg kent ook grenzen. Sommige kinderen hebben heel bijzondere zorgbehoeften. Wij gaan altijd met ouders in gesprek over de mogelijkheden.


Wij hechten veel waarde aan

een goede leerlingenzorg