Missie en visie

Onze missie en visie is vastgelegd in een strategisch beleidsplan, de stip op de horizon. Deze stip op de horizon is maatgevend voor alle ontwikkelingen binnen de school en is integraal opgenomen in de schoolgids. In het kort leest u hier een aantal punten uit dit plan, waarvan de missie kan worden samengevat: ‘Bouwen op het Fundament’.

Pedagogiek


Onze school vindt een goed pedagogisch klimaat de basis voor goed onderwijs. De leerkracht biedt daarom een veilige sfeer, waarin respect en waardering voor elkaar belangrijk zijn.


Onze school wil bij de kinderen Bijbels normen en waarden, eigenaarschap, kritisch denkvermogen en een weerbare houding ontwikkelen. Onderling hebben we daarom een aanspreek- en verbetercultuur.


Onze school heeft hoge verwachtingen van kinderen. Leerkrachten bieden daarom voldoende uitdaging aan.

Didactiek


Onze school wil maximaal recht doen aan onderwijsbehoeften van alle kinderen en wil kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden waarin we leren in gemeenschapsverband.


Onze school wil bijdragen aan een Woordgerichte houding. Daarom hebben we veel aandacht voor dieplezen, brongerichtheid en concentratie.


Onze school stelt de leerkracht centraal bij het leren van de kinderen. De leerkracht onderwijst en is daarbij identificatiefiguur, initiator en betekenisgever.


Omgevingsbewustzijn


Onze school wil als dorpsschool in verbinding staan met de omgeving. De dorpssamenleving wordt nadrukkelijk als leeromgeving en lesstof geïntroduceerd voor burgerschapsvorming en diverse schoolvakken.


Onze school wil in verbinding staan met de plaatselijke hervormde en hersteld hervormde gemeenten. Onderlinge contacten worden onderhouden om samenwerking waar mogelijk te organiseren.De dorpssamenleving

als leeromgeving