Praktische informatie
Het ABC van de praktische informatie

Op deze pagina willen we u op de hoogte brengen van een aantal praktische zaken die voor onze school van belang zijn. We doen dit in alfabetische volgorde.

Absentiemelding

Via ons communicatieplatform PARRO kunt u heel gemakkelijk een ziekmelding doorgeven. U heeft daar ook de mogelijkheid om een extra toelichting te geven voor de leerkracht. Automatisch worden de data van afwezigheid vastgelegd in ons systeem. U kunt ook afwezigheid in verband met tandarts- of doktersbezoek aangeven. Vrij vragen voor bijzondere omstandigheden kunt u afstemmen met de schoolleiding via info@boaz-jachin.nl of telefonisch.

Communicatie

We gebruiken PARRO als communicatieplatform. Alle mededelingen van de leerkracht of vanuit directie worden via dit medium gedeeld. Ook kunt u zelf persoonlijke berichten sturen naar de leerkracht. De mogelijkheid om als ouders onderling met elkaar te communiceren staat uit.

Beleid instroom

 • Indien gewenst starten we met een kennismakingsgesprek (als u meer van de school wilt weten)

 • Ouders vullen het aanmeldingsformulier in.
 • School bevestigt aanmelding en stemt de eerste schooldag af. Vanaf dat moment ontvangt u de maandelijkse nieuwsbrief per mail.
 • Nieuwe ouders worden uitgenodigd op een aanmeldingsavond, waarin een kort gesprek met directie en de voorzitter van het bestuur plaatsvindt.
 • Drie maanden voor de eerste schooldag ontvangt u een uitgebreide vragenlijst over uw kind.
 • Begin november en begin mei ontvangen ouders een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag.
 • Twee tot drie weken voor de start ontvangt het kind een uitnodiging voor een wendag.
 • Eerste schooldag van het kind.

Instroomtijden

Het is gebruikelijk om meteen na de zomervakantie te beginnen met een groep 1 waarin nieuwe leerlingen instromen. In januari starten we met een instroomgroep. Dit is echter afhankelijk van het totale aantal nieuwe leerlingen.

 • Kinderen van juni t/m augustus: instroom start schooljaar.
 • Kinderen die in september jarig worden, stromen in op de dag van hun verjaardag of de eerstvolgende schooldag erna.
 • Kinderen die in de maanden erna vier jaar worden stromen in op eerste maandag van de eerstvolgende maand.
 • BIJZONDERE SITUATIE: Kinderen die in december jarig zijn: instroom start doorgaans in januari.
 • Kinderen die kort voor de zomervakantie jarig zijn, kunnen alleen op school beginnen als er nog minimaal 6 schoolweken voor de vakantie zijn. Is die periode korter, dan beginnen ze meteen na de zomervakantie.

Kennismaking en wennen

In de tweede week van december en de tweede week van juni zijn kennismakingsmiddagen gepland voor ouders en kinderen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Tijdens deze middagen maakt u kennis met de leerkrachten van de kleuterbouw en vertellen we inhoudelijk hoe we ons onderwijs vormgeven. Uw kind is ook van harte welkom en kan ondertussen in de hoeken spelen.

Uw kind krijgt ook een persoonlijke uitnodiging om te wennen in de nieuwe groep. Voor instroomleerlingen die in de loop van het schooljaar instromen zijn twee wendagdelen gepland. Voor leerlingen die starten aan het begin van het jaar wordt één wendagdeel gepland met de nieuwe groep.


Fotograaf

Jaarlijks komt de fotograaf in mei om een klassenfoto te maken. Eén keer in de twee jaar worden er ook pasfoto’s gemaakt. De fotograaf organiseert de verspreiding van de foto’s.

Geestelijk liedbundel

Vanaf het schooljaar 21-22 ontvangt ieder gezin een bundel ‘Geestelijk lied’. Naast andere liederen worden deze liederen in ieder geval aangeboden. Het zijn herkenbare liederen die goed gebruikt kunnen worden om ook thuis met uw kind(eren) te zingen.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen verdwijnen in een grote kist in de gemeenschapsruimte. Deze kist staat tegen de muur van het keukentje. U bent welkom om te komen kijken als uw eigendom is zoek geraakt. Tijdens ouderavonden worden de gevonden voorwerpen tentoongespreid en vervolgens weggebracht naar de kringloopwinkel van Woord en Daad.

Goede doelen

Eén keer per jaar houden we schoolbreed een actie voor een goed doel.


Gym

De gymles in de onderbouw wordt gegeven in ons eigen speellokaal. Vanaf groep 3 gaan de leerlingen naar de gymzaal aan de Vierhouterweg (bij de Da Costa school).

Indien de leerkracht niet bevoegd is voor gym, krijgen de leerlingen les van een sportleerkracht.

U kunt gymkleding aanschaffen naar uw eigen smaak en inzicht.

Gymschoenen in de zaal zijn verplicht. Deze schoenen mogen geen zwarte zool hebben.
Aan het begin van het schooljaar wordt in de nieuwsbrief gedeeld welke gymtijden er zijn.

Halen en brengen

Omdat de meeste leerlingen op korte afstand van de school wonen, komen ze overwegend lopend of met de fiets.
Het plein van de school bestaat uit twee gedeelten. De leerlingen uit de onderbouw en middenbouw (groep 1 t/m 5) spelen op het plein aan de kant van de Gerrit Mouwweg. De leerlingen uit de bovenbouw (groep 6 t/m 8) spelen op het plein aan de kant van de ds. Kalshovenweg. Komt u zoveel mogelijk het plein op als u even moet wachten om een goede doorstroming op het trottoir te bevorderen?
Achter de school is een ruimte om de fiets te stallen. Op het plein mag niet gefietst worden. Aan het begin van het jaar vertelt de leerkracht welk gedeelte van de fietsenstalling beschikbaar is voor de groep.
Als u gebruik maakt van de auto, dan verzoeken wij u om mee te werken aan onderstaande afspraken:
- We parkeren niet langs de stoep aan de Gerrit Mouwweg. (er staan grote pilonnen)
- U kunt parkeren op de parkeerplaats bij: Oranjehof, de kerk, Kultürhuus
- We voorkomen bij het uitgaan van de school om de ds. Kalshovenweg in oostelijke richting in te rijden. Het is namelijk behoorlijk druk bij het bovenbouwhek, waardoor het vele verkeer voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

Hoofdluis

We doen er alles aan om hoofdluis te voorkomen, maar dit is erg moeilijk. Het kan in ieder gezin voorkomen. Wel kunnen we er vroegtijdig bij zijn, zodat het geen ‘plaag’ wordt. Wat kunt u er thuis aan doen?
• Wekelijkse controle bij uw kind, bijvoorbeeld bij het in bad gaan.
• Bij constatering, bij de apotheek of drogist shampoo of lotion halen.
• De jassen, het beddengoed en dergelijke goed schoonmaken door te wassen, stomen of borstelen.
• Meld het bij de leerkracht van uw kind. Op school kunnen wij dan informatie geven om verspreiding te voorkomen.

Daarnaast houden wij met hulp van een aantal moeders op school zes keer per een luizencontrole. We sturen u de dag ervoor een PARRO bericht. Wilt u op deze dagen ervoor zorgen dat uw kind geen gel, knipjes of vlechtjes in het haar heeft?

Jaaropening/jaarsluiting

Op de eerste schooldag van het jaar vindt onze jaarlijkse opening plaats in de oude hervormde dorpskerk. Deze jaaropening is een dienst onder verantwoordelijkheid van één van beide kerkenraden. Het is gebruikelijk dat de meisjes een hoofddeksel dragen.
De kinderen verzamelen zich ’s morgens om 8.30 uur op het plein en gaan met hun nieuwe juf of meester mee naar de kerk. De dienst begint om 8.45 uur. We nodigen u uit om tijdens deze dienst aanwezig te zijn. Na afloop van de dienst is er een collecte ten bate van de school.
De jaarsluiting vindt in de school plaats. Op de laatste schooldag komen alle groepen bij elkaar in de gemeenschapsruimte. Onder leiding van de directeur wordt het jaar afgesloten.

Koningsdag

Koningsdag is een bijzondere dag voor onze school. Omdat we een dorpsschool zijn, hebben we de traditie om Koningsdag jaarlijks te vieren op 27 april. De kinderen zijn welkom op school voor een aubade vanaf 8.30 uur. Aansluitend zijn er spelletjes tot ongeveer 10.30 uur. Omdat de meeste ouders die dag vrij hebben, is het een gezellig ontmoetingsmoment met een feestelijke tint. Na afloop krijgen alle kinderen een cadeau mee die ze zelf hebben uitgekozen.

Kraamvisite

Als er een baby geboren is in uw gezin, maken leerkrachten van uw schoolgaande kind(eren) een afspraak voor een bezoek aan huis.

Leeskring

Ieder jaar organiseren we op vrijdagmiddag de zogenaamde ‘leeskring’. Samen met een ouder gaat een groepje leerlingen een boek bespreken. We gebruiken hierbij een vragenspel om kinderen te prikkelen na te denken over het gelezen boek. Leesdoelen als meningvorming, conclusies trekken, samenvatten, tekst op waarde beoordelen en informatie uit de tekst afleiden staan hierbij centraal.
U wordt benaderd door de groepsleerkracht om als vrijwilliger bij te dragen aan de leeskring.

Medezeggenschapsraad

Iedere school behoort een MR te hebben. Deze bestaat uit ouders en personeelsleden. De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. Onze MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden.

Ouderportaal

Het ouderportaal is een platform waarmee we u als ouders willen betrekken bij de ontwikkeling van uw kind(eren) naast de bestaande voortgangsgesprekken. Via dit portaal kunnen we toetsresultaten, roosters, leerlinglijsten met pasfoto’s en notities met u delen. Vanaf inschrijving in ons systeem parnassys heeft u als ouder een uitnodiging gekregen om een account aan te maken. In het ouderportaal kunt u ook uw adresgegevens vinden en desgewenst wijzigen.

Ouderraad

De ouderraad houdt zich bezig met het welzijn van de kinderen. De raad bestaat uit een groep actieve vaders en moeders die allerlei activiteiten organiseren en uitvoeren, waaronder de spelletjes op Koningsdag, spelletjes bij de activiteitendag, klaarzetten van zakjes fruit na de kerstfeestviering, enz. Jaarlijks wordt er een oliebollenactie gehouden in oktober om de benodigde financiële middelen te verzamelen. Ook wordt met het ophalen van oud papier geld verzameld om de activiteiten te kunnen betalen. Fijn als u uw papiercontainer tijdens de inzamelingsavonden op school brengt.

Pauze en overblijven

’s Morgens van 10.30 uur tot 10.45 uur is er een korte pauze. De kinderen krijgen voor de pauze gelegenheid voor het nuttigen van drinken en fruit/versnapering. We stimuleren het om zoveel mogelijk gezonde tussendoortjes mee te geven. De dopper die u van de school heeft ontvangen kan goed gebruikt worden om water te drinken.
Tussen de middag is er gelegenheid om gebruik te maken van TSO (tussenschoolse opvang). Meer informatie hierover vindt u op de website van de school.

Privacy

Via PARRO instellingen kunt u zelf aangeven welke privacy-voorkeuren u heeft t.a.v. het verspreiden van foto’s waarop uw kind herkenbaar in beeld is. Graag zien we dat u uw keuze kenbaar maakt, zodat we rekening kunnen houden met uw wensen. Voor foto’s op de website en in de schoolgids of krant die breed gepubliceerd worden, zullen we altijd per mail om toestemming vragen.
Bij het plaatsen van foto’s op social media vragen wij u om hier voorzichtig mee om te gaan en gezichten van andere kinderen onherkenbaar te maken.

Rapporten

Twee keer per jaar wordt er een rapport uitgegeven: februari en juli. In die periode zijn de toetsresultaten in ouderportaal tijdelijk afgesloten. In het rapport krijgt u ook een overzicht van de CITO resultaten en de sociaal-emotionele groei van uw kind. We vragen u om het rapport na ondertekening weer mee te geven aan uw kind.

Schooltijden

Voor schooltijd mogen kinderen vanaf 8.15 uur op het schoolplein komen om te spelen. Om 8.30 uur gaat de bel en gaan de kinderen in de rij staan. Tussen de middag (tussen 12.00 uur en 13.15 uur) mogen kinderen die thuis eten vanaf 13.00 uur weer op het plein komen. Tot die tijd wordt het toezicht door een ouder van de tussenschoolse opvang gedaan. Vanaf 13.00 uur houdt een leerkracht toezicht op het plein. Na schooltijd (15.15 uur) mag er tot 15.30 uur gespeeld worden op het plein. Alle schooltijden voor diverse groepen vindt u in de schoolgids die digitaal beschikbaar is via de website van de school.

Schoolreizen

Elk jaar gaan we op schoolreis. De planning van schoolreis valt meestal in mei of juni. Groep 8 gaat niet op schoolreis, omdat deze groep aan het einde van het jaar een kampweek heeft. De groepen gaan in duo’s naar diverse locaties:
Groep 0, 1 en 2 / groep 3 / groep 4 en 5 / groep 6 en 7
Voor de begeleiding van het schoolreis zijn vrijwilligers nodig. De eerste vrijwilligers worden gevraagd uit de ouderraad. Daarna zoeken we aanvullende vrijwilligers uit de ouders die door onze administratie worden benaderd. We proberen ervoor te zorgen dat alle ouders tenminste een keer uitgenodigd zijn om een schoolreis te begeleiden.

Seksuele opvoeding

In iedere klas wordt gedurende een bepaalde periode aandacht gegeven aan de seksuele opvoeding. Zodra deze lessen beginnen wordt u hierover geïnformeerd. We vinden het belangrijk om dit samen met u als ouders een plek te geven. Daarom is er een ouderboekje ontwikkeld van de methode ‘Wonderlijk gemaakt, waarin u de thema’s uitgewerkt kunt vinden. In het ouderboekje worden de doelen van de lessen omschreven en aangegeven wat u kunt doen ter voorbereiding voor een les. Hiermee creëert u thuis ook een veilige omgeving waarin over deze dingen gesproken kan worden.

Verjaardag leerlingen


Op hun verjaardag mogen de leerlingen trakteren in hun groep. De leerlingen trakteren het personeel in de personeelskamer. Het meebrengen van gezonde traktaties willen we stimuleren. We verzoeken u om geen kauwgom mee te geven. Er is een grote koel/vriescombinatie beschikbaar om ijs te bewaren.
In de onderbouw (t/m het zesde levensjaar) krijgt u als ouder de gelegenheid om de viering van de verjaardag van uw kind mee te maken. U heeft dan ook de gelegenheid om er foto’s van te maken. U kunt hiervoor met de leerkracht het tijdstip afstemmen.
Voor de kleuters geldt dat zij in de klas mogen trakteren én de leerkrachten van groep 1 en 2. Soms zijn er ook stagiaires of onderwijsassistenten aanwezig. U kunt via PARRO met de leerkracht van uw kind afstemmen voor een inschatting van aantallen.
Vanaf groep 3 mogen de kinderen hun eigen groep trakteren en ook de meesters en juffen. Dagelijks zijn er ongeveer 10 personeelsleden in de personeelsruimte. De kinderen mogen alléén in de personeelsruimte trakteren. Uitnodigingen voor een verjaardag thuis mogen in de klas niet worden uitgedeeld.Verjaardag leerkracht
Ruim voor de viering van de verjaardag van de leerkracht ontvangt u een briefje waarin de datum wordt aangekondigd. Vaak wordt in het briefje gevraagd om een financiële bijdrage voor het cadeau. U kunt uw vrijwillige bijdrage meegeven aan uw kind. (pasfoto’s van de meeste leerkrachten staan op de website)
Sommige kinderen vinden het leuk om ook een eigen cadeau mee te geven. Het staat u vrij om hierin een keuze te maken. Wel willen we hierbij vermelden dat een mooie tekening of een leuk gedichtje heel erg wordt gewaardeerd.
De verjaardagen van niet-leerkrachten worden ook gevierd. Voor een vrijwillige financiële bijdrage wordt u één keer per jaar benaderd, zodat we deze personeelsleden ook kunnen verrassen met een cadeau.

Vieringen

De christelijke feestdagen worden op school gezamenlijk gevierd. De kerstviering wordt met de kleuters en ouders gevierd op de laatste dinsdagavond voor de kerstvakantie in het Kerkerf (zaaltje naast de oude hervormde dorpskerk). Voor groep 3 t/m 8 vindt de kerstviering ook plaats in het Kerkerf op vrijdagmorgen voor de kerstvakantie. Bij deze kerstviering worden de ouders van groep 5 en de leden van de ouderraad, MR en bestuur uitgenodigd om aanwezig te zijn.
De andere christelijke feestdagen worden in school gevierd. We maken hierbij een tweedeling: vieringen onderbouw (groep 1, 2 en 3) en vieringen bovenbouw (groep 4 t/m 8)

Voortgezet onderwijs

In de laatste jaren van het basisonderwijs wordt al nagedacht over het uitstroomprofiel van uw kind in het voortgezet onderwijs. In oktober van het laatste jaar wordt ter aanvulling op schoolvorderingsgegevens ook een intelligentietest afgenomen. Na de CITO toetsen in januari ontvangt u het advies van de basisschool. In februari vinden gesprekken met ouders plaats, waarin we samen met u als ouders tot een beslissing komen.
De meeste leerlingen gaan naar de Jacobus Fruytier SG in Uddel. Een kleiner deel gaat naar het Nuborgh College in Nunspeet of het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo.

Vrijwillige ouderbijdrage

Op onze school wordt geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Door middel van de oliebollenactie en het verzamelen van oud papier probeert de ouderraad voldoende financiële middelen te verzamelen om de activiteiten als schoolreis en schoolkamp te betalen.

Water drinken

Bij de viering van het 75 jarig jubileum hebben alle kinderen een dopper gekregen met het nieuwe logo. Ook de nieuwe kinderen krijgen een dopper. We willen hiermee het water drinken stimuleren. Op het nieuwe plein komt ook een watertappunt.

Weekopening

Samen met alle kinderen organiseren we maandagmorgen een weekopening. Tijdens de weekopening openen we de week met zang, gebed en een themagesprek. Daarna is er aandacht voor gemeenschapsgevoel. We halen de jarigen van de week naar voren en hebben aandacht voor kinderen die nieuw op school zijn. Ook de weekregel en eventueel aanvullende regels en afspraken worden tijdens de weekopening gedeeld.

Wettelijke aansprakelijkheid

Door het bestuur is (ten behoeve van de school) een verzekering afgesloten in verband met wettelijke aansprakelijkheid. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij overal, maar in het bijzonder op school, de zorgvuldigheid tegenover een ander en/of zijn eigendommen in acht nemen. Door een leerling toegebrachte schade dient te worden vergoed door de ouders.


Zwemles

In groep 5 krijgen de kinderen zwemles. U wordt hierover geïnformeerd door de leerkracht. We zwemmen in zwembad De Brake te Nunspeet.