Praktische informatie
Het ABC van de praktische informatie


Informatie over de school en het onderwijs vindt u allereerst in de schoolgids. Aanvullend op de schoolgids kunt u op deze pagina een toelichting vinden op diverse praktische thema’s. We doen dit in alfabetische volgorde.


Absentiemelding

Via ons communicatieplatform PARRO kunt u heel gemakkelijk een ziekmelding doorgeven. U heeft daar ook de mogelijkheid om een extra toelichting te geven voor de leerkracht. Automatisch worden de data van afwezigheid vastgelegd in ons systeem. U kunt ook afwezigheid in verband met tandarts- of doktersbezoek aangeven. Vrij vragen voor bijzondere omstandigheden kunt u afstemmen met de schoolleiding via info@boaz-jachin.nl of telefonisch.

Communicatie

We gebruiken PARRO als communicatieplatform. Alle mededelingen (m.u.v. de maandelijkse nieuwsbrief) worden via dit medium gedeeld. Ook kunt u zelf persoonlijke berichten sturen naar de leerkracht. Via Parro kunnen ouders ook onderling communiceren.Procedure aanmelding
Indien gewenst starten we met een kennismakingsgesprek (als u meer van de school wilt weten)

 • Ouders vullen het aanmeldingsformulier in.
 • School bevestigt aanmelding en stemt de eerste schooldag af. Vanaf dat moment ontvangt u de maandelijkse nieuwsbrief per mail.
 • Nieuwe ouders worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarin een kort gesprek met directie en de voorzitter van het bestuur plaatsvindt.
 • Begin november en begin mei organiseren we kennismakingsmorgen. U ontvangt tijdens deze morgen een welkomstpakket met uitgebreide vragenlijst over uw kind.
 • Twee tot drie weken voor de start ontvangt het kind een uitnodiging voor een wenmoment.
 • Eerste schooldag van het kind.

Instroombeleid

Wij onderscheiden vroege en late leerlingen.

 • Vroege leerlingen zijn de kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober en 31 december. Deze leerlingen zullen instromen in groep 1 en krijgen vijf ochtenden en twee middagen onderwijsaanbod. Voor deze leerlingen geldt dat een aantal maanden later in mei een gesprek wordt gevoerd met de intern begeleider over de overgang naar groep 2.
 • Late leerlingen zijn de kinderen die geboren zijn tussen 1 januari en 31 mei. Deze leerlingen zullen instromen in een speciale instroomgroep en krijgen vier dagdelen per week onderwijsaanbod. Late leerlingen gaan het jaar erna naar groep 1 en 'kleuteren' dus langer.

Instroomtijden
Het is gebruikelijk om meteen na de zomervakantie te beginnen met een groep 1 waarin nieuwe leerlingen instromen. In februari starten we met een instroomgroep. Dit is echter afhankelijk van het totale aantal nieuwe leerlingen.

 • Kinderen van juni t/m september: instroom start schooljaar.
 • Kinderen die in de maanden erna vier jaar worden stromen in op eerste maandag van de eerstvolgende maand.
 • Kinderen die kort voor de zomervakantie jarig zijn, kunnen alleen op school beginnen als er nog minimaal 6 schoolweken voor de vakantie zijn. Is die periode korter, dan beginnen ze meteen na de zomervakantie.

Fotograaf

Jaarlijks komt de fotograaf in mei om een klassenfoto te maken. Eén keer in de twee jaar worden er ook pasfoto’s gemaakt. 
De fotograaf organiseert de verspreiding van de foto’s.

Geestelijk liedbundel

Ieder nieuw gezin ontvangt tijdens de kennismakingsmiddag in de kleutergroepen een liedbundel ‘Geestelijk lied’. De bedoeling is dat deze liederen op school worden aangeleerd. Er is bewust een keuze gemaakt voor herkenbare liederen die goed gebruikt kunnen worden om ook thuis met uw kind(eren) te zingen. Naast deze liederen is de leerkracht vrij om zelf een keuze te maken om geestelijke liederen aan te leren.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen verdwijnen in een grote kist in de lange gang onder de trap. Deze kist bevindt zich tegenover de ingang van de keuken. U bent welkom om te komen kijken als uw eigendom is zoek geraakt. Tijdens ouderavonden worden de gevonden voorwerpen tentoongespreid en vervolgens weggebracht naar de kringloopwinkel van Woord en Daad.

Goede doelen

Eén keer per jaar organiseren we een actie voor een goed doel. Bij de presentatie worden ook de ouders betrokken. De jaarlijkse planning valt rond de voorjaarsvakantie.

Gym

De gymles in de onderbouw (groep 1-2) wordt gegeven in ons eigen speellokaal. Vanaf groep 3 gaan de leerlingen op dinsdag naar de gymzaal aan de Vierhouterweg

(bij de Da Costa school) of de sporthal ‘Op de Heide’. In het zomerseizoen (van 1 april tot de herfstvakantie) wordt de les op donderdag, als het weer het toelaat,

op ons speelterrein verzorgd. Tijdens deze buitenlessen dragen de jongens hun gewone schoolkleding. De meisjes krijgen gelegenheid om zich in de klas om te kleden.

Zorgt u voor 'makkelijk-zittende-kleding' en sportschoenen voor buiten?


U kunt gymkleding aanschaffen naar uw eigen smaak en inzicht.

Gymschoenen in de zaal zijn verplicht. Deze schoenen mogen geen zwarte zool hebben.

De exacte gymtijden worden door de de leerkracht in de informatiebrief op de eerste schooldag gedeeld.

Halen en brengen

De meeste leerlingen komend lopend of met de fiets naar school. Dat zien we graag. Aan de achterzijde van de school is ruimte om de fiets te parkeren.

Als u uw kind brengt, vragen wij u om zoveel mogelijk het plein op te komen om een goede doorstroming op het trottoir te bevorderen.
Als u gebruik maakt van de auto, dan verzoeken wij u om mee te werken aan onderstaande afspraken:

 • We parkeren niet langs de stoep aan de Gerrit Mouwweg (er staan grote pilonnen).
 • U kunt parkeren op de parkeerplaatsen bij: Oranjehof, de kerk, Kultürhuus.
 • We voorkomen bij het uitgaan van de school om de ds. Kalshovenweg in oostelijke richting in te rijden.

Het is namelijk behoorlijk druk bij het bovenbouwhek, waardoor het vele verkeer voor gevaarlijke situaties kan zorgen.Hoofdluis

We doen er alles aan om hoofdluis te voorkomen, maar dit is erg moeilijk. Het kan in ieder gezin voorkomen. Wel kunnen we er vroegtijdig bij zijn, zodat het geen ‘plaag’ wordt. Wat kunt u er thuis aan doen?

 • Wekelijkse controle bij uw kind, bijvoorbeeld bij het in bad gaan.
 • Bij constatering, bij de apotheek of drogist shampoo of lotion halen.
 • De jassen, het beddengoed en dergelijke goed schoonmaken door te wassen, stomen of borstelen.
 • Meld het bij de leerkracht van uw kind. Op school kunnen wij dan informatie geven om verspreiding te voorkomen.

Daarnaast houden wij met hulp van een aantal moeders op school zes keer per een luizencontrole. We sturen u de dag ervoor een PARRO bericht. Wilt u op deze dagen ervoor zorgen dat uw kind geen gel, knipjes of vlechtjes in het haar heeft?

Jaaropening/jaarsluiting

Op de eerste schooldag van het jaar vindt onze jaarlijkse opening plaats in de oude hervormde dorpskerk. Deze jaaropening is een dienst onder verantwoordelijkheid van één van beide kerkenraden. Het is gebruikelijk dat de meisjes een hoofddeksel dragen.

De kinderen verzamelen zich ’s morgens om 8.30 uur op het plein en gaan met hun nieuwe juf of meester mee naar de kerk. De dienst begint om 8.45 uur. We nodigen u uit om tijdens deze dienst aanwezig te zijn. Na afloop van de dienst is er een collecte ten bate van de school. We vragen u om bij deze collecte géén collectemunten te gebruiken.

De jaarsluiting vindt in de school plaats. Op de laatste schooldag komen alle groepen bij elkaar in de gemeenschapsruimte. Onder leiding van de directeur wordt het jaar afgesloten.

Koningsdag

Koningsdag is een nationale feestdag. Alle kinderen zijn dus vrij. Op koningsdag organiseert de ouderraad een gezellige ochtend: aubade en activiteiten voor de kinderen. De school doet mee met de koningsspelen op de vrijdag voor de meivakantie. Na afloop van de koningsspelen krijgen de kinderen namens het bestuur een presentje aangeboden.

Kraamvisite

Als er een baby geboren is in uw gezin, maken leerkrachten van uw schoolgaande kind(eren) een afspraak voor een bezoek aan huis.

Leeskring

Ieder jaar organiseren we op vrijdagmiddag de zogenaamde ‘leeskring’. Samen met een ouder gaat een groepje leerlingen een boek bespreken. We gebruiken hierbij een vragenspel om kinderen te prikkelen na te denken over het gelezen boek. Leesdoelen als meningvorming, conclusies trekken, samenvatten, tekst op waarde beoordelen en informatie uit de tekst afleiden staan hierbij centraal.
U wordt benaderd door de groepsleerkracht om als vrijwilliger bij te dragen aan de leeskring.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten, meedenken en adviseren over schoolbeleid. Ook op onze school is een medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR geeft maandelijks via de nieuwsbrief een toelichting op haar activiteiten.

Ouderportaal

Het ouderportaal is een platform waarmee we u als ouders willen betrekken bij de ontwikkeling van uw kind(eren) naast de bestaande voortgangsgesprekken. Via dit portaal kunnen we toetsresultaten, roosters, leerlinglijsten met pasfoto’s en notities met u delen. Vanaf inschrijving in ons systeem parnassys heeft u als ouder een uitnodiging gekregen om een account aan te maken. In het ouderportaal kunt u ook uw adresgegevens vinden en desgewenst wijzigen.

Ouderraad

De ouderraad houdt zich bezig met het welzijn van de kinderen. De raad bestaat uit een groep actieve vaders en moeders die allerlei activiteiten organiseren en uitvoeren, waaronder de activiteiten op Koningsdag, spelletjes bij de activiteitendag (1e zaterdag in september) , klaarzetten van zakjes fruit na de kerstfeestviering, enz. Jaarlijks wordt er een oliebollenactie gehouden in oktober om de benodigde financiële middelen te verzamelen. Ook wordt met het ophalen van oud papier geld verzameld om de activiteiten te kunnen betalen. Fijn als u uw papiercontainer tijdens de inzamelingsavonden op school brengt. De datums staan in de parrokalender en in de agenda van de website.

Pauze en overblijven

’s Morgens van 10.30 uur tot 10.45 uur is er een korte pauze. De kinderen krijgen voor de pauze gelegenheid voor het nuttigen van drinken en fruit/versnapering. We stimuleren het om zoveel mogelijk gezonde tussendoortjes mee te geven. De dopper die u van de school heeft ontvangen kan goed gebruikt worden om water te drinken.
Tussen de middag is er gelegenheid om gebruik te maken van TSO (tussenschoolse opvang). Meer informatie hierover vindt u op de website van de school.

Privacy

Via PARRO instellingen kunt u zelf aangeven welke privacy-voorkeuren u heeft t.a.v. het verspreiden van foto’s waarop uw kind herkenbaar in beeld is. Graag zien we dat u uw keuze kenbaar maakt, zodat we rekening kunnen houden met uw wensen. Voor foto’s op de website en in de schoolgids of krant die breed gepubliceerd worden, zullen we altijd per mail om toestemming vragen. (Voor meer informatie zie schoolgids)

Bij het plaatsen van foto’s op social media vragen wij u om hier voorzichtig mee om te gaan en gezichten van andere kinderen onherkenbaar te maken.

Rapporten

Twee keer per jaar wordt er een rapport uitgegeven: februari en juli. In die periode zijn de toetsresultaten in ouderportaal tijdelijk afgesloten. In het rapport krijgt u ook een overzicht van de CITO resultaten en de sociaal-emotionele groei van uw kind. We vragen u om het rapport na ondertekening weer mee te geven aan uw kind.

Schooltijden​​​​​​​

De kinderen zijn welkom vanaf 8.15 uur. Vanaf dat moment is er toezicht op het plein. ’s Middags zijn de kinderen welkom vanaf 13.00 uur. Tussen 12.00 uur en 13.00 uur is het plein alleen beschikbaar voor kinderen die op school blijven eten.

Na schooltijd (15.15 uur) mag er tot 15.30 uur gespeeld worden op het plein. Alle schooltijden voor diverse groepen vindt u in de schoolgids die digitaal beschikbaar is via de website van de school.

Schoolreizen​​​​​​​

Elk jaar gaan we op schoolreis. De planning van schoolreis valt meestal in mei. Groep 8 gaat niet op schoolreis, omdat deze groep aan het einde van het jaar een kampweek heeft. De groepen gaan in duo’s naar diverse locaties:

Groep 0, 1 en 2 / groep 3 / groep 4 en 5 / groep 6 en 7

Voor de begeleiding van het schoolreis zijn vrijwilligers nodig. De eerste vrijwilligers worden gevraagd uit de ouderraad. Daarna zoeken we aanvullende vrijwilligers uit de ouders die door onze administratie worden benaderd. We proberen ervoor te zorgen dat alle ouders tenminste een keer uitgenodigd zijn om een schoolreis te begeleiden.

Seksuele opvoeding

In iedere klas wordt gedurende een bepaalde periode aandacht gegeven aan de seksuele opvoeding. Zodra deze lessen beginnen wordt u hierover geïnformeerd. We vinden het belangrijk om dit samen met u als ouders een plek te geven. Daarom is er een ouderboekje ontwikkeld van de methode ‘Wonderlijk gemaakt, waarin u de thema’s uitgewerkt kunt vinden. In het ouderboekje worden de doelen van de lessen omschreven en aangegeven wat u kunt doen ter voorbereiding voor een les. Hiermee creëert u thuis ook een veilige omgeving waarin over deze dingen gesproken kan worden.

Verjaardag leerlingen

Op hun verjaardag mogen de leerlingen trakteren in hun groep. De leerlingen trakteren het personeel in de personeelskamer.

Het meebrengen van gezonde traktaties willen we stimuleren. We verzoeken u om geen kauwgom mee te geven.

Er is een grote koel/vriescombinatie beschikbaar om ijs te bewaren. In de onderbouw (t/m het zesde levensjaar) krijgt u als ouder

de gelegenheidom de viering van de verjaardag van uw kind mee te maken. U heeft dan ook de gelegenheid om er foto’s van te maken.

U kunt hiervoor met de leerkracht het tijdstip afstemmen. Voor de kleuters geldt dat zij in de klas mogen trakteren én de leerkrachten van groep 1 en 2.

Soms zijn er ook stagiaires of onderwijsassistenten aanwezig. U kunt via PARRO met de leerkracht van uw kind afstemmen voor een inschatting van aantallen.

Vanaf groep 3 mogen de kinderen hun eigen groep trakteren en ook de meesters en juffen. Dagelijks zijn er ongeveer 10 personeelsleden in de personeelsruimte.

De kinderen mogen alléén in de personeelsruimte trakteren. Uitnodigingen voor een verjaardag thuis mogen in de klas niet worden uitgedeeld.

Verjaardag leerkracht
Ruim voor de viering van de verjaardag van de leerkracht ontvangt u een briefje waarin de datum wordt aangekondigd. Vaak wordt in het briefje gevraagd om

een financiële bijdrage voor het cadeau. U kunt uw vrijwillige bijdrage meegeven aan uw kind. (pasfoto’s van de meeste leerkrachten staan op de website) Sommige kinderen vinden het leuk om ook een eigen cadeau mee te geven. Het staat u vrij om hierin een keuze te maken.

Wel willen we hierbij vermelden dat een mooie tekening of een leuk gedichtje heel erg wordt gewaardeerd.
De verjaardagen van niet-leerkrachten worden ook gevierd. Voor een vrijwillige financiële bijdrage wordt u één keer per jaar benaderd,

zodat we deze personeelsleden ook kunnen verrassen met een cadeau.

Vieringen

De christelijke feestdagen worden op school gezamenlijk gevierd. De kerstviering wordt met de kleuters en ouders gevierd op de laatste dinsdagavond voor de kerstvakantie de dorpskerk. Voor groep 3 t/m 8 vindt de kerstviering ook plaats in de dorpskerk op vrijdagmorgen voor de kerstvakantie. Bij deze kerstviering worden alle ouders en bestuurleden uitgenodigd om aanwezig te zijn.

De andere christelijke feestdagen worden in school gevierd. We maken hierbij een tweedeling: vieringen onderbouw (groep 1, 2 en 3) en vieringen bovenbouw (groep 4 t/m 8). Bij deze vieringen zijn geen ouders aanwezig.

Vrijwillige ouderbijdrage

Op onze school wordt geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Door middel van de oliebollenactie en het verzamelen van oud papier probeert de ouderraad voldoende financiële middelen te verzamelen om de activiteiten als schoolreis en schoolkamp te betalen.

Weekopening

Samen met alle kinderen organiseren we maandagmorgen een weekopening. Tijdens de weekopening openen we de week met zang, gebed en een themagesprek. Daarna is er aandacht voor gemeenschapsgevoel. We halen de jarigen van de week naar voren en hebben aandacht voor kinderen die nieuw op school zijn. Ook de weekregel en eventueel aanvullende regels en afspraken worden tijdens de weekopening gedeeld.

Wettelijke aansprakelijkheid

Door het bestuur is (ten behoeve van de school) een verzekering afgesloten in verband met wettelijke aansprakelijkheid. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij overal, maar in het bijzonder op school, de zorgvuldigheid tegenover een ander en/of zijn eigendommen in acht nemen. Door een leerling toegebrachte schade dient te worden vergoed door de ouders.

Zwemles​​​​​​​

Vanaf groep 4 wordt er jaarlijks aan iedere groep vijf zwemlessen aangeboden. Deze lessen zijn bedoeld als beweegactiviteit en om zwemvaardigheden te onderhouden. U wordt geïnformeerd door de leerkracht over de datums. We zwemmen in zwembad De Wiltsangh te Nunspeet.